top of page
Frykter for rettssikkerhet og rekruttering

07.10.2019

– Vi har sett eksempler på dette i andre byer, hvor advokatstanden så å si er forsvunnet når lokale tingretter er lagt ned.Molde: Det sier Ragnhild Camilla Pedersen, lederen for lokallaget i Advokatforeningen i Molde. Hun mener at å legge ned tingretten i Molde, slik Domstolskommisjonen foreslår, både vil svekke rekrutteringa av advokater og rettssikkerheten til den enkelte.


– Domstolene er først og fremst til for innbyggerne. Å ha institusjoner som domstol, påtalemyndighet og kriminalomsorg i et distrikt er helt avgjørende for rettssikkerheten til innbyggerne, og for deres mulighet til å få prøvd sine saker. Det å ha en lokal domstol og lokale advokater, medfører at saker kan gjennomføres effektivt til fordel for klientene, uten lange reiseveger for den enkelte, uttaler hun. Og frykter at en nedleggelse vil gjøre det vanskeligere for den enkelte å møte opp i en rettssak.


– Ved at innbyggerne på sikt vil måtte reise lange avstander til andre byer for å få prøvd sine saker, vil en nedleggelse også medføre økte kostnader for den enkelte. Domstolskommisjonens uttalelse om at små tingretten utfordrer tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer og at det er kvalitetsforskjeller, er ikke noe vi kjenner oss igjen i. Tvert imot er vår oppfatning at det å ha en lokal domstol og dommere som kjenner til geografien og distriktet, er en klar fordel og medfører tillit til domstolene blant innbyggerne, sier Pedersen. Og fortsetter;


– Å ha lokale advokater med nærhet til innbyggere og næringsliv er helt avgjørende for å ivareta rettssikkerheten til den enkelte. Advokatene som går mye i retten vil måtte bruke langt mer tid på reiseveg, og vil få tilsvarende mindre tid til klienter og juridisk arbeid, sier hun. Pedersen frykter det blir færre advokater og tøft å rekruttere nye.


– Vi har sett eksempler på dette i andre byer, hvor advokatstanden så å si er forsvunnet når lokale tingretter er lagt ned. En slik reduksjon vil sjølsagt gå utover innbyggerne og næringslivet i distriktet, sier Pedersen. Hun er også kritisk til at en sentralisering vil skade miljøet.


– I en tid hvor klimahensyn bør veie tungt, er det forunderlig at det blir foreslått en løsning som vil føre til en enorm økning av biltrafikk og tilsvarende store miljøutslipp. Samfunnsøkonomisk kan man heller ikke se at nedleggelsen vil medføre noe gevinst, sier Pedersen. Hun stusser også over dette i forhold til hva som tidligere er sagt.


– Det er også forunderlig at Domstolskommisjonen kommer med et forslag som klar går imot flertallet på Stortinget som har «vernet» domstolen i budsjettet og vist til at Tingretten i Molde skal videreføres og at Domstoladministrasjonen må sørge for å stille formålstjenlige lokaler til rådighet snarest mulig. 

bottom of page